مصاحبه با رسانه‌ها

مصاحبه با رسانه‌ها امری ضروری برای افزایش آگاهی مردم به مسائل سلامت روان است و دکتر ترابی سعی می‌کند با توجه به مشکلات روز جامعه اطلاعات مناسب را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد.

البته مصاحبه با رسانه‌ها ملاحظات خاصی دارد. هر رسانه‌ای با توجه به اهداف خود ممکن است که تمایل داشته باشد به‌نوعی مطلب علمی را تحت تأثیر نگرش خود قرار دهد. دکتر ترابی با توجه به اینکه عقیده دارد که مطالب علمی باید خالص و بدون سوءگیری منتشر شوند، از مصاحبه با رسانه‌هایی که تمایل به القاء نظرات خود دارند خودداری می‌کند.